ListClusterInterfacePreferences

与运行 Element 软件的存储集群集成的系统可以使用 ListClusterInterfacePreference 方法列出系统上存储的现有集群接口首选项。此方法供内部使用。

参数

此方法没有任何输入参数。

返回值

此方法具有以下返回值:

名称 说明 类型
preferences 存储集群上当前存储的集群接口对象的列表,其中每个对象都包含相关的首选项名称和值。 JSON 对象数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例:

{
	"method": "ListClusterInterfacePreferences",
    "params": {
    },
    "id": 1
}

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应:

{
	"id": 1,
	"result": {
		"preferences": [
			{
				"name": "prefname",
				"value": "testvalue"
			}
		]
	}
}