GetVolumeAccessGroupLunAssignments

您可以使用 GetVolumeAccessGroupLunAssignments 方法检索有关指定卷访问组的 LUN 映射的详细信息。

参数

此方法具有以下输入参数:

名称 说明 类型 默认值 必需
volumeAccessGroupID 用于返回信息的唯一卷访问组 ID。 整型

返回值

此方法具有以下返回值:

名称 说明 类型
volumeAccessGroupLunAssignments 列出所有物理光纤通道端口或某个节点的一个端口。 JSON 对象

请求示例

此方法的请求类似于以下示例:

{
  "method": "GetVolumeAccessGroupLunAssignments",
  "params": {
   "volumeAccessGroupID": 5
  },
 "id" : 1
  }
}

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应:

{
 "id" : 1,
 "result" : {
  "volumeAccessGroupLunAssignments" : {
    "volumeAccessGroupID" : 5,
    "lunAssignments" : [
     {"volumeID" : 5, "lun" : 0},
     {"volumeID" : 6, "lun" : 1},
     {"volumeID" : 7, "lun" : 2},
     {"volumeID" : 8, "lun" : 3}
    ],
    "deletedLunAssignments" : [
      {"volumeID" : 44, "lun" : 44}
    ]
  }
 }
}

发布以下版本后新增

9.6