Skip to main content
ONTAP Automation
简体中文版经机器翻译而成,仅供参考。如与英语版出现任何冲突,应以英语版为准。

博客文章

贡献者

有几篇博客文章可帮助您更好地了解如何从ONTAPI迁移到ONTAP REST API。

ONTAPI 到 REST 的映射

NetApp支持通过映射文档从专有的ONTAPI迁移到ONTAP REST API。

从ONTAPI将自动化转变为ONTAP REST API

有几种技术可帮助您基于REST API实现ONTAP 自动化环境转型。

将专用命令行界面直通与 ONTAP REST API 结合使用

为了帮助命令行界面和ONTAP 用户过渡到ONTAP REST API、ONTAP 提供了一个专用REST API端点、可用于访问任何命令行界面命令。

使用ONTAPI使用情况报告工具从ONTAPI过渡

NetApp提供了一个工具、可帮助客户和合作伙伴过渡到ONTAP REST API。