Skip to main content
Element Software
12.5 and 12.7
简体中文版经机器翻译而成,仅供参考。如与英语版出现任何冲突,应以英语版为准。

GetProtectionDomainLayout

贡献者

您可以使用 GetProtectionDomainLayout 方法返回集群的所有保护域信息,包括每个节点所在的机箱和自定义保护域。

参数

此方法没有输入参数。

返回值

此方法具有以下返回值:

Name Description Type

保护域布局

节点列表,每个节点及其关联的保护域。

JSON 列表 "nodeProtectionDomains" 对象。

请求示例

此方法的请求类似于以下示例:

{
 "method": "GetProtectionDomainLayout",
 "params": {},
 "id" : 1
}

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应:

{
 "id": 1,
 "result": {
  "protectionDomainLayout": [
   {
    "nodeID": 1,
    "protectionDomains": [
     {
      "protectionDomainName": "QTFCR2914008D",
      "protectionDomainType": "chassis"
     },
     {
      "protectionDomainName": "Rack-1",
      "protectionDomainType": "custom"
     }
    ]
   },
   {
    "nodeID": 2,
    "protectionDomains": [
     {
      "protectionDomainName": "QTFCR291500EA",
      "protectionDomainType": "chassis"
     },
     {
      "protectionDomainName": "Rack-1",
      "protectionDomainType": "custom"
     }
    ]
   },
   {
    "nodeID": 3,
    "protectionDomains": [
     {
      "protectionDomainName": "QTFCR291500C3",
      "protectionDomainType": "chassis"
     },
     {
      "protectionDomainName": "Rack-2",
      "protectionDomainType": "custom"
     }
    ]
   },
   {
    "nodeID": 4,
    "protectionDomains": [
     {
      "protectionDomainName": "QTFCR291400E6",
      "protectionDomainType": "chassis"
     },
     {
      "protectionDomainName": "Rack-2",
      "protectionDomainType": "custom"
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

自版本以来的新增功能

12.0