Snap Creator Framework
简体中文版经机器翻译而成,仅供参考。如与英语版出现任何冲突,应以英语版为准。

《SAP HANA插件操作指南》

贡献者

您可以配置和使用适用于Snap Creator 4.3.3的SAP HANA插件来备份和还原SAP HANA数据库。