Skip to main content
Element Software
12.5 and 12.7
本繁體中文版使用機器翻譯,譯文僅供參考,若與英文版本牴觸,應以英文版本為準。

刪除驗證工作階段

貢獻者

您可以使用「刪除驗證工作階段」方法刪除個別的使用者驗證工作階段。如果呼叫使用者不在ClusterAdmins / Administrator存取群組中、則只能刪除屬於呼叫使用者的驗證工作階段。

參數

此方法具有下列輸入參數:

名稱 說明 類型 預設值 必要

工作階段ID

要刪除之驗證工作階段的唯一識別碼。

UUID

是的

傳回值

此方法具有下列傳回值:

名稱

說明

類型

工作階段

刪除驗證工作階段的工作階段資訊。

申請範例

此方法的要求類似於下列範例:

{
  "method": "DeleteAuthSession",
  "params": {
    "sessionID": "a862a8bb-2c5b-4774-a592-2148e2304713"
  },
  "id": 1
}

回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應:

{
  "id": 1,
  "result": {
    "session": {
      "accessGroupList": [
        "administrator"
      ],
      "authMethod": "Cluster",
      "clusterAdminIDs": [
        1
      ],
      "finalTimeout": "2020-04-09T17:51:30Z",
      "idpConfigVersion": 0,
      "lastAccessTimeout": "2020-04-06T18:21:33Z",
      "sessionCreationTime": "2020-04-06T17:51:30Z",
      "sessionID": "a862a8bb-2c5b-4774-a592-2148e2304713",
      "username": "admin"
    }
  }
}

新的自版本

12.0