Skip to main content
Active IQ Unified Manager 9.11
本产品推出了新版本。
简体中文版经机器翻译而成,仅供参考。如与英语版出现任何冲突,应以英语版为准。

可用于报告的 Unified Manager REST API

贡献者

您可以使用 REST API 通过查看 Unified Manager 捕获的运行状况,容量,性能和安全信息来帮助管理集群。

REST API 通过 Swagger 网页公开。您可以访问 Swagger 网页以显示 Unified Manager REST API 文档,并手动对 API 调用执行问题描述。在 Unified Manager Web UI 的菜单栏中,单击 * 帮助 * 按钮,然后选择 * API 文档 * 。有关Unified Manager REST API的信息、请参见 "Active IQ Unified Manager REST API入门"

要访问 REST API ,您必须具有操作员,存储管理员或应用程序管理员角色。